Över 400 arter hittades vid årets BioBlitz Dalarna!

I samband med den biologiska mångfaldens dag arrangerades för andra gången BioBlitz Dalarna lördagen den 25 maj. I år hölls den vid Backa våtmark i Danholn strax utanför Falun.

Syftet med BioBlitzen var att upptäcka så många arter som möjligt i området tillsammans med allmänheten och samtidigt öka intresset för den biologiska mångfalden.

Dagen startades kl. 06 med en fågelvandring runt området, ledd av Dalarnas ornitologiska förening och man lyckades se totalt 35 arter under den turen. Dagen fortsatte sedan med flera exkursioner i området med inriktning på t.ex. pollinatörer och flora. Under dessa turer växte artlistan allt längre. Den sista exkursionen startades strax efter kl. 22 och då var det nattsångare och fladdermöss som stod i fokus. Strax före midnatt slogs lägret igen och BioBlitz Dalarna var officiellt över för i år.

Preliminära siffror visar att årets BioBlitz lyckades hitta 411 arter, varav 16 är rödlistade och 21 observatörer bidrog. Allt är dock inte artbestämt och inlagd på listan ännu, så siffran förväntas stiga.

Uppskattningsvis besökte 200 personer BioBlitzen vilket var mer än förra årets BioBlitz vid Långsjön i Borlänge.

Håvning pågår! Foto: Jakob Wallin

Aktiva besökare
Väldigt många av besökarna tog håvar och burkar med sig från lägret och samlade in arter som experterna kunde artbestämma.

Succés
Återigen blev evenemanget en succé sett till antal arter som hittades, antal besökare samt intresset för den biologiska mångfalden.

BioBlitz Dalarna 2018 – En succé på många sätt!

Baslägret på lördagmorgon. Foto: Glenn Costello

Lördagen den 26 maj kl 06:00 slog Dalarnas naturföreningar upp porterna till en annorlunda naturupplevelse – Dalarnas första BioBlitz vid Långsjön i Borlänge. BioBlitz Dalarna arrangerades i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

Syftet med BioBlitzen var att upptäcka, visa upp och lära ut om de levande varelserna som finns i och kring Långsjön men också för att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden och arter. Resultatet kan ge ovärderliga data för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.

Lars-Ove Wikars samlar första gänget som ska ut för att till på skalbaggar. Foto: Glenn Costello

De arrangerande föreningarna bjöd in till ett intressant och spännande dygn med ett omfattande program med utflykter till närområdet för att hitta så många arter som möjligt med någon av deras medlemmar som guide. Samtidigt med utflykterna fanns föreningarnas experter vid baslägret för att kunna artbestämma fåglar, fiskar, insekter, lavar, mossor, svampar, alger –  ja allt som gick att finna i området helt enkelt, barnen som deltog i barnaktiviteterna som bl.a. naturrum Dalarna hade var särskilt aktiva och håvade in mycket småkryp och annat i närområdet.

Dagen startade redan kl 06:00 med en guidad fågelutflykt som Dalarnas Ornitologiska Förening ansvarade för och sedan fortsatte det med guidningar hela dagen med inriktning på insekter, flora, svampar, steklar, skogens mångfald, alger, skalbaggar, fjärilar, humlor, småkryp i död ved, fladdermöss och slutade med nattfjärilar vid baslägret från kl 23:00 och fram till kl 02:00 – alltså in på söndagen. Inte ett helt dygn men ändå en lång och spännande dag med många intryck och fynd.

Arbetsgruppen som arrangerade BioBlitzen satte ett mål på 400 arter totalt och man lyckades nog bra med den målsättningen. Alla arter är inte bestämda ännu men vi kan redan nu avslöja att minst 365 arter, varav 13 rödlistade hittades, prata om biologisk mångfald!

Att nämna alla 365 fynd i denna mycket korta information är förstås inte möjligt så vi har valt ut några lite udda arter som observerades eller hittades under Dalarnas första BioBlitz. Det viktigaste är ändå att alla arter – denna dag – är lika viktiga att rapportera för att visa på naturens fantastiska mångfald.


Kryppyssling – VU (sårbar på rödlistan), (källa: ArtDatabanken)

Kryppyssling är en upp till 5 mm lång, oregelbundet grenad blågrön rödalg som bildar en nätformig lös, icke fastsittande matta på botten av sjöar. Den har också hittats intrasslad i andra alger t.ex. slangalger Vaucheria. Grenarna sitter i nästan 90° vinkel, med rundade ändar och utan hår. Cellerna är cylindriska, 16–18 µm breda och 30-60 (-90) µm långa. Den är endast känd från Öster-Vontjärn i Jämtland och Långsjön i Dalarna. I den senare fanns arten kvar 2005. Den är eftersökt på flera håll i Sverige utan framgång. Arten har inga kända fynd utanför Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).

Kryppyssling hittades alltså åter 2018 i Långsjön och vad vi vet har den inte kunnat återfinnas i Öster-Vontjärn så Långsjön är alltså den enda just nu kända lokalen i världen för denna unika rödalg.


Prickvingad svävfluga – NT (nära hotad på rödlistan), (källa ArtDatabanken)

Släktet Bombylius omfattar relativt humlelika arter med utstående tät blek- till brungul behåring. Prickvingad svävfluga är vår största art i släktet, 10–14 mm lång och något större än vår vanligaste art B. major. Vingarna har som denna även mörkbrun framkant men dessutom, som namnet antyder, ett flertal mörka prickar. Genom detta kännetecken kan åtminstone den initierade lätt identifiera arten i fält. I bakkroppens gula päls finns några tvärrader med tunna svarta hår.

Fyndet av prickvingad svävfluga är det första kända i Dalarna enligt ArtPortalen och BioBlitzen hittade alltså en ny art för Dalarna!


Klöverhumla – NT (nära hotad på rödlistan), (källa: ArtDatabanken)

Klöverhumla är en storväxt och lätt igenkänd humleart med sammetsartad, kort och tät päls. Grundfärgen är guldgul till brungul med ett svart-mörkbrunt tvärband över ryggen mellan vingbaserna (interalarband) och ofta med vit behåring på kroppens undersida. Variationen i färgteckningen är förhållandevis liten, men blekta små individ kan förväxlas med sandhumla.

På humleutflykten hittades ett antal för Dalarna mer eller mindre ovanliga humlearter men fyndet av klöverhumla fick guiderna Bo Karlstens och Glenn Costello att reagera extra då de tidigare endast känner till mycket få fynd i Dalarna. En mycket sällsynt humla som vi nu, tack vare BioBlitzen, vet även finns vid Långsjön.


Röd glada – Livskraftig (LC), (källa: ArtDatabanken)

Stor rovfågel med långa vingar med spetande handpennor. Skils från brungladan på framför allt längre och djupare kluven stjärt samt tydligt röda färgtoner i dräkten. Häckar framför allt i södra Götaland, där den är ökat starkt och numera allmän i Skåne (ca 1900 par 2012) samt i angränsande delar av Halland, Blekinge och Småland. Den häckar också regelbundet och starkt ökande i Västergötland (lokalt tämligen allmän med bland annat ca 15 par på Falbygden), på Öland, Gotland och i Östergötland.

Röd Glada är en vanlig rovfågel i Södra Sverige, framförallt i Skåne men i Dalarna är den en raritet som fågelskådare gärna åker långt för att få se. Att den hade vänligheten att besöka just Långsjön den 26:e maj gladde många fågelskådare och även övriga deltagare på BioBlitzen.


Vad är en BioBlitz?
BioBlitz kan beskrivas som en intensiv tidsperiod av biologisk inventering av ett specifikt område. Experter och amatörer inventerar alla levande organismer inom ett utvalt område.

Vilka arrangerade Dalarnas första BioBlitz?
Naturföreningarna i Dalarnas som arrangerade detta var: Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och även i samarbete med Borlänge kommun, naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

Vad är biologiska mångfaldens dag?
2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 2017 var första året dagen lyftes i Sverige tack vare Rebecka Le Moine och Erik Hansson.


Bildgalleri från BioBlitzen

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Nu är programmet klart!

Nu är programmet klart för BioBlitz Dalarna! Bilden får gärna laddas ner till mobilen, datorn m.m. och spridas via sociala medier, använd gärna taggarna #BioMFDag och #BioBlitzDalarna!

Programmet innehåller totalt 24 exkursioner där vi tillsammans med experter letar efter arter, 5 barnaktiviteter, 3 informationsträffar vid lägret där vi pratar BioBlitz och biologisk mångfald och 1 genomgång av det som har hittats under dagen.

Alla är varmt välkomna att delta på så många punkter som möjligt eller bara umgås vid lägret och prata om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

Humlebagge, ängsblombock och fläckhornad blombock på åkervädd. Foto: Glenn Costello

Den 26 maj hålls Dalarnas första BioBlitz vid Långsjön i Borlänge. I samband med den Biologiska mångfaldens dag bjuder Dalarnas naturföreningar in till att hitta så många arter som möjligt under ett dygn.

En BioBlitz är en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett specifikt område och håller vanligtvis på under 24 timmar. Med hjälp av artkunniga experter bjuds nu alla intresserade in för att tillsammans finna så mycket som möjligt av den biologiska mångfalden i och omkring Långsjön i Borlänge. Från tidig morgon till långt in på natten dokumenteras de olika däggdjur, fåglar, fladdermöss, fiskar, insekter, lavar, mossor, svampar och alger som går att finna i området.

På plats kommer det att upprättas ett basläger där det finns experthjälp, bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda. Turer kommer under dagen och natten att utgå från lägret då man kan få följa experterna ut i omgivningarna för att exempelvis se vad som hamnat i insektsfällorna eller vilka fåglar som håller till på flygfältet. För barnen finns det flera aktiviteter vid baslägret, bl.a. Natursnokarna kommer att vara på plats. Mer information om vad som händer under dygnet finns att finna på BioBlitz Dalarnas hemsida: https://bioblitzdalarna.wordpress.com/

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i DalarnaDalarnas Ornitologiska FöreningEntomologiska Föreningen i Dalarna och VästmanlandDalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

Oavsett förkunskaper är alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs. Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den fantastiska biologiska mångfalden vi har runt oss!

Kontaktpersoner: Urban Gunnarsson (076-8282980) och Glenn Costello (070 717 84 49).

Affisch!

Nu har arbetsgruppen skapat en affisch som ska sättas upp på lämpliga platser.

Ni får gärna hjälpa oss genom att spara bilden och sprida den via sociala medier!

Förutom det har vi även skapat ett evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/202328747218772/

Om ni undrar vad det är på bilden så är det en humlebagge i mitten, ängsblombock till höger och fläckhornad blombock till vänster, och baggarna sitter på åkervädd! Tänk vilken mångfald det kan finnas på en enda blomma!